Obsługa profilaktyczna jest fundamentalnym warunkiem bezawaryjnej pracy urządzeń oraz całej instalacji. Wymaga to dokonywania cyklicznych przeglądów i konserwacji wszystkich elementów systemu.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji pomagają w utrzymaniu komfortowej temperatury z zachowaniem odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniach.
Ponadto obieg powietrza pozwala na usunięcie zużytego powietrza. Oczyszczanie z zanieczyszczeń odbywa się przez zamontowane filtry.  Zależnie od potrzeb oraz przeznaczenia i wymaganego finalnego stanu jakości powietrza, stosuje się różne stopnie filtracji (np. jedno-/dwu-/trzystopniowe).
W przypadku wykorzystania więcej niż jednego filtra, stosuje się układ kaskadowy.

Niezwykle ważnym aspektem jest dbałość o efektywność energetyczną urządzeń by w jak największym stopniu minimalizować straty energetyczne.
Aby móc spełnić założenia projektowe, wykorzystywać potencjał urządzeń przy najniższych kosztach eksploatacji konieczne jest prawidłowe działanie poszczególnych elementów systemu.

Czerpnie oraz przewody – czyli tam, gdzie wszystko się zaczyna.

Stan czystości instalacji ma bezpośrednie przełożenie na jakość powietrza. Do źródeł zanieczyszczeń można zaliczyć m.in. pojazdy, pylące rośliny czy smog. Umiejscowienie czerpni nie zaleca się miejscach bardzo wilgotnych bądź silnie nasłonecznionych, gdyż może przyczynić się to do zwiększenia kosztów poniesionych na odpowiednią obróbkę powietrza.
Jednak zawsze standardowa eksploatacja doprowadza do osadzania się cząstek brudu wciąganego do wewnątrz powietrza. Tym samym czerpnie i przewody są elementami, których nie można pomijać w procesie zapewnia czystości instalacji. Ponadto ich konstrukcja musi umożliwiać odprowadzenie wody (np. kondensacyjnej), która w takim systemie może się pojawić.
Przewody oraz czerpnie należy poddawać okresowym kontrolom połączonym z usunięciem zanieczyszczeń – w zależności od przeznaczenia obiektu – minimum raz w roku.

Przepustnice powietrza.

Szczególnie przepustnice zainstalowane przed filtrami powietrza mają tendencję do zbierania dużej ilości zanieczyszczeń. Zabrudzenia pomiędzy elementami ruchowymi prowadzą do szybszego zużywania, a w niektórych przypadkach nawet do ich uszkodzenia i unieruchomienia.
W okresie zimowym zanieczyszczenia mogą powodować brak możliwości domykania się przepustnic, co w konsekwencji uniemożliwia kontrolę obiegu powietrza w całej instalacji.
Stan przepustnicy powinien być kontrolowany przynajmniej raz w roku – szczególnie przed okresem zimowym.

Wymienniki, chłodnice i nagrzewnice.

Z uwagi na bezpośredni kontakt z powietrzem wymienniki stale  narażone są na zabrudzenia.
Problem jest szczególnie widoczny w przypadku nieszczelności filtrów zamontowanych w celu ich ochrony.  Zabrudzone powierzchnie zwiększają opory przepływu powietrza a w konsekwencji prowadzi to do spadku wydajności centrali.
Wykraplanie wody na wymiennikach sprawia, że takie powierzchnie mogą stać się siedliskiem mikroorganizmów.
Z tego względu przeglądy zalecane są zarówno przed sezonem letnim jak i zimowym.
Czyszczenie tych elementów nie należy do najprostszych.  Małe odległości między lamelkami (nawet około 1mm) w połączeniu z pojawiającym się biofilmem lub tłustymi zabrudzeniami wymusza niekiedy potrzebę demontażu części. Profesjonalne czyszczenie dokonuje się przy użyciu specjalistycznych środków przeznaczonych spełniających wymogi określone przez Ministerstwa Zdrowia.
Kompleksowe czyszczenie tej sekcji centrali powinno objąć także kontrole stanu tacek ociekowych oraz drożności instalacji odprowadzającej kondensat.

Nawilżacze.

Gromadząca się woda w nawilżaczach tworzy miejsca szczególnie narażone na rozwój mikroorganizmów. Ze względów bezpieczeństwa higienicznego wszelkie nieprawidłowości pracy układu nawilżania powinny być natychmiastowo usuwane.
Niewłaściwie działający system może w niedługim czasie prowadzić do zawilgocenia całej instalacji. Prowadzi to nawet do wycieków z kratek nawiewnych do nawiewanych pomieszczeń.
Zbyt późno wykryte awarie układów nawilżania prowadzą nawet do skażenia mikrobiologicznego instalacji.

Filtry powietrza.

Filtry stanowią ważną rolę w dbałości o jakość powietrza. Ich zadaniem jest usuwanie środowiskowych zanieczyszczeń zewnętrznych oraz zanieczyszczeń emitowanych wewnątrz pomieszczeń. W zależności od średnicy zanieczyszczeń zmianie ulega skuteczność zatrzymywania cząstek na przegrodzie filtracyjnej.


Można wyodrębnić kilka klas filtrów:

Filtry wstępne np. G4 – stanowią główną barierę ochronną dla urządzenia oraz podzespołów przed zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem

Filtry dokładne np. F7 – charakteryzują się wyższą skutecznością niż filtry wstępne. Ich głównym zadaniem jest ochrona nawilżaczy, przewodów, tłumików hałasu oraz filtrów końcowych przed zbyt szybkim zanieczyszczeniem

Filtry wysokoskuteczne nazywane również absolutnymi np. HEPA – zastosowanie tego rodzaju filtrów jest jednym z głównych elementów zapewniających uzyskanie odpowiedniej jakości powietrza.
Przeciętny czas ich eksploatacji wynosi 6-12 miesięcy. W praktyce wymiana filtrów powinna zostać dokonywana w momencie zmniejszenia skuteczności filtracji. Dlatego niezwykle przydatne są badania czystości powietrza ponieważ spadek jakości filtracji powietrza przez filtry wysokoskuteczne następuje znacznie szybciej niż wyczuwalny wzrost oporów powietrza.


Sekcja wentylatora.

Przeglądom i konserwacjom należy poddawać zarówno wentylator jak i silnik. Nie zapominając również o kontroli stanu łożysk, regulacji napięcia pasów klinowych oraz dokładnym oczyszczeniu z zabrudzeń łopatek wentylatora.

Elementy elektryczne i elektrotechniczne. Szafy sterownicze.


Mając na uwadze względy bezpieczeństwa osób mających styczność z urządzeniami i instalacją elektryczną należy okresowo wykonywać rzetelne badania i pomiary stanu elementów elektrycznych.

Jakość serwisu = jakość powietrza.

Rzetelne i fachowe przeglądy odrywają kluczową role w drodze do długoletniej eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji. Wnikliwa analiza, ocena i działania przywracające  właściwy stan instalacji, pomagają w osiągnięciu lepszej sprawności urządzeń. Bez wątpienia w długoterminowej perspektywie, koszty systematycznych przeglądów oraz prac naprawczych są znacznie niższe niż te, które pojawiają się podczas poważnych awarii.
Aspektem, którego nie można pominąć staje się również jakość nawiewanego powietrzna. Ma ona znaczący wpływ na samopoczucie, wydajność i zdrowie ludzi. A są to wartości nie do ocenienia…

Sprawdź ofertę profesjonalnego serwisu urządzeń: https://www.technologia-plus.pl/